Category Archives: Ahmedabad News

સંબંધ — જીવનના સંબંધો વિશે

અહીં આંખના પલકારામાં,,,

વિતે,, છે “જીંદગી……

તું રાહ જોઇશ રાતની,,,,

તો સપના અધૂરા રહી જશે…..

 

કેટલાકની સાથે સંબંધ છે એટલે ચુપ છું,

કેટલાકની સાથે ચુપ છું એટલે સંબંધ છે…!!!

 ઘણીવાર વ્યક્તિ ની સુંદરતા કરતાં તેની સરળતા વધારે સ્પર્શી જાય છે.

Advertisements

World Women Day – 2019

International  Women Day - 2019

International Women Day – 2019

Social Work in Daily Life

Good Morning Friends,

In our daily life, we are doing couple of activities which consider as social work. Our culture teaches us helping others as part of our duty. Because of that we grow and train in such a way that we do couple of activities but we didn’t realise it’s social work. It’s service to  community.

Few example:

  • Old man crossing the road– we stop and help him to cross the road
  • Blind man moving on the street and we help him to avoid obstacle
  • A pastiwal comes to our home and we offer him glass of water
  • A vegetable vendor lady comes to our home and we allowed her to sit and offer water
  • A small child of our house servant is always allowed to play with family

What i am trying to say here is, Social work is inbuilt within us and also we are doing it in our daily life without even knowing.

Let’s be aware about it and let’s do it with self awareness and self consciousnesses.

Social Work is not a one time project but it’s part of daily life and ongoing life for us.

Dhirendra

 

Happy Uttarayan 

Image

Dhirendra in New Look

image

Mangalyan: India’s Mars Orbiter Mission successful

Congratulations to Mother India.

Congratulations to our PM.

Congratulations to Team ISRO.

Congratulations to ALL INDIANS in India and around the World.

Here are the few details.

Today, we  scripted history on Wednesday with the success of its Mars mission. As the Mangalyaan entered the Mars orbit, making India the first country in the world to make it to the Red Plant in the first attempt. Mangalyaan moved a step closer to home after the dormant main engine on the spacecraft was test-fired flawlessly, ISRO looked confident of giving one final nudge to put it in orbit around Mars that saw it make space history.

(See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/live-indias-mars-mission-mangalyan-red-planet-mars-orbiter/#sthash.Uy75hsus.dpuf )

Student of week@Stkabir

My elder son Shivam Patel, who study in St.Kabir school was declear Student of week. Take a look of print screen of website pages below.

Following picture is of Home page of website.

Following page is individual page where they put his picture with note about him. Please read it.

Shivam Patel---Student of the week

Ahmedabad join Earth Hour campaign

Good Morning friends, ahmedabad join Earth Hour Campaign. I think this is something we all should know and we all should support. I like to raise my hands of support to this Earth Hour campaign. I have informed all my family members and friends to switch off power between 8:30 and 9-30 pm tonight. I wish maximum amadavadi join this movement. I read the complete news at times of india website. I am sharing that here.

 

Get ready for candlelight dinners and some romantic moments with your beloved. For, Saturday night could be darker than usual. No negative connotation here. It will be a wilful blackout on Saturday. The idea is to conserve energy.

 

This will be Ahmedabad’s turn to join the Earth Hour campaign after Delhi and Mumbai joined the movement. In Gujarat, the move has been initiated by a government-undertaking, Gujarat Energy Development Agency (GEDA). The organisation has asked citizens to join in by keeping power in their houses switched off between 8.30 and 9.30 pm. GEDA has also decided to host a gathering at Kankaria Lake on Saturday evening where citizens will enjoy the conscious blackout.

 

“The event aims at gathering a huge crowd at one place so that much power is saved. The power will be cut off at Naginawadi also, except the lights needed for security purposes,” said Daksha Vaja from GEDA.

 

“The theme of the event is Save Energy, Save Earth. There will be audio messages that will be played at the venue to create awareness about importance of saving energy,” she said.

 

Not just GEDA, Gujarat Science City is also creating awareness among its volunteers to support the programme through its different school clubs across the state.

 

Le Meridien, Ahmedabad, too announced that it will participate in the Earth Hour. The hotel will turn off all non-essential interior lighting and will use candlelights in restaurants.

 

“We will switch off air conditioners, without compromising on customers’ comfort. We expect to save 500 KW per hour in Ahmedabad and 25 lakh KW per hour globally,” said manager Mrinal Sarkar.

The thread that binds India, Japan

Good Morning friends,

This is one thread that binds the Japanese and Gujaratis – the tie and dye technique of fabric printing. The shibori art dating back to the eight century uses the same resist techniques used by the bandhani artistes in Kutch and Jamnagar districts of Gujarat.

 

“The sanskrit word banda to tie’, is the root of bandhani while shibori uses the stitching’ technique of resisting,” says Samarth Firdaus, a shibori expert at the National Institute of Design (NID). If in bandhani, the artisan ties the portion of the cloth which is not to be dyed with a wax thread before dipping it in dye, the resisted portion is stitched and then pulled to make gathers in shibori, says Firdaus. Mainly used in kimonos, the shibori cloth is bound, resisted, wrapped and gathered by hand and this step is repeated for each colour dye it is dipped in. It is said that one kimono could take a year to make.

 

Angira Shah, who has trained Gujarati women in the traditional art of shibori, based in Ahmedabad says bandhani is older than shibori and was exported from India to Japan which mastered production, techniques in layout and design.

 

“Stitching in any case, came later,” says Firdaus. In 1997, NID hosted the second World Shibori Network conference here where it brought together artistes using both techniques and held demonstrations. Shibori experts from Nagoya in Japan too attended this conference.

The motifs in shibori are mostly based on nature, like birds and flowers, says Firdaus. “Now they have started using polyester mixed cotton to make the crush on the fabric permanent,” he says. Besides, the colours in bandhani are rich and bright while shibori uses subtle shades, he says.

 

Bandhani patterns are usually geometric clusters, but they also use traditional motifs, which also makes shibori more costly than bandhani..

 

“Nowadays, we can find shibori easily in Gujarat but they are crude versions. The Japanese went far ahead of us in this art and mastered it. In ancient times, our work was more meticulous and sharp,” says Shah.

 

According to her, Arimatsu village in Japan is known as shibori village which also has a museum. Even today, Arimatsu and Narumi in Nagoya prefecture remain the only main production centres in Japan, where over 100 varieties of shibori is practised.

 

News from times of india