World Peace Prayer 2017

Advertisements

Happy Uttarayan 

Good Morning 

Today’s Rawan

રાવણ બનવું પણ ક્યાં સહેલું હતું..રાવણ માં અહંકાર હતો તો પ્રાયશ્ચિત પણ હતું..

રાવણ માં વાસના હતી તો સંયમ પણ હતો.
રાવણમાં સીતાના અપહરણની તાકાત હતી તો, પર સ્ત્રી ની અનુમતિ વીના સ્પર્શ ના કરવાનો સંકલ્પ પણ હતો.. 
સીતા જીવિત મળી એ શ્રીરામ ની તાકાત હતી, તો સીતા પવિત્ર મળી એ રાવણની મર્યાદા પણ હતી..
હે રામ.. તમારા યુગ નો રાવણ તો બહુ સારો હતો..

ભલે દસ ચહેરા હતા.. પણ બધા બહાર જ હતા.. 

અંદર એક પણ નહીં…

Let’s Be Human

“હુ છુ ને તારી સાથે” કેટલુ સુંદર વાકય છે!!કોઇ આટલુ કહી દે તો પણ જિંદગી જીવવા માટે કાફી છે.”

નમીએ, ખમીએ, એક બીજા ને ગમીએ,

અને  સુખ-દુઃખમાં એક બીજાને કહીએ,

“તમે ફિકર ના કરો અમે છીએ”

આજે એક નવો જ સંકલ્પ લઈએ,*

*”એક-બીજાની અદેખાઈ,સ્પર્ધા તજીએ,

એક-બીજાના પુરક બનીએ,”

ચાલો થોડું  “માણસ-માણસ” રમીએ

Good Morning

Drooping Exercise

A small exercise!
Do it ! An see a beautiful change in you !
We are responsible for every situation every episode in our lives .. We can’t blame any body for any thing !

“Dropping”

Take a challenge to remain pure & clean for today.
No filling of any garbage inside.

So when someone says something which you don’t like – simply, loudly or silently say “I DROP”

Someone hurts you – say “I DROP”

Someone disappoints you – say “I DROP”

Someone shouts at you – Smile and say – ” I DROP”

Someone shows anger to you – say
“I DROP”

Someone shows attitude to you – say “I DROP”

Today let nothing which is not yours, come inside you.

Don’t become a garbage bin and allow people to put their garbage in form of anger, hate, jealousy, bitterness inside YOU.

Do this every day and watch what you BECOME.

Happy Birthday To Dhyaan

Happy Birthday To my Darling Dhyaan. May God Bless You dear Son.

 

Dhyaan_20160522_ (1)

Dhyaan Patel on May 22 – 2016

Dhyaan_20160522_ (4)

Dhyaan Patel on May 22 – 2016

Dhyaan_20160522_ (5)

Dhyaan Patel on May 22 – 2016

Lot’s of Love from Mom & Dad.

Lesson From Sparrow

કલરવ કરતી,જીવન જીવતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ

થતું હશે એને પણ દુઃખ જયારે કોઈ માળો તોડે,
પણ હસતી રહી ફરીથી એ તણખલા જોડે,
મુશ્કેલીઓને પડકાર આપતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ

શોધવાને અન્ન, તે આમતેમ ઊડતી,
નાના દેહ ની ક્યારેય ન ફરિયાદ કરતી,
આપ્યું જે કુદરતે, એ સ્વીકારતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ

કઠિન મહેનત કરી એ ઉડવાનું શિખતી,
ઉંચાઈ ના ડર સામે આત્મવિશ્વાસ થી જીતતી
ખુદ પર પૂરો વિશ્વાસ રાખતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ

સમજાયું એટલું કે ઉંચાઈ એ પહોંચવા ખુદ ઉડવું પડે,
પાંજરે થી નીકળી પાંખો ને વિસ્તરવું પડે
ગમે એ પરિસ્થિતિ માં પણ હસતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ

Power Of Unity

रावण जब रणभूमि में मृत्युशय्या पर अंतिम सांसे ले रहा था तब उसने श्री राम से कहा-

🏆’राम मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ
      हूँ।

🏆जाति मेरी ब्राह्मण हैं, जो तुमसे
     श्रेष्ठ है।

🏆आयु में भी तुमसे बड़ा हूँ।

🏆मेरा कुटुम्ब तुम्हारे कुटुम्ब से
     बड़ा है।

🏆मेरा वैभव तुमसे अघिक हैं।

🏆तुम्हारा महल स्वर्णजड़ित है
     परन्तु मेरी पूरी लंका ही स्वर्ण
     नगरी है।

🏆मैं बल और पराक्रम में भी तुमसे
     श्रेष्ठ हूँ।

🏆मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से
     बड़ा है।

🏆ज्ञान और तपस्या में तुमसे श्रेष्ठ
     हूँ।

🏆इतनी श्रेष्ठताओं के होने पर भी
     रणभूमि में मैं तुमसे परास्त हो
     गया।

👉👉सिर्फ इसलिये कि
तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है,
और
मेरा भाई मेरे खिलाफ…………..????

🙏 बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है तो हम किस घमंड में है ..?
सदा साथ रहिये  सदा विजय रहिये ……
सभी को कोशिश करनी चाहिए की कभी परिवार टूटे नही।

अंदरुनी एकता बनाये रखो । क्योकि-

”किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता,
अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता ।”

💐💐💐💐💐💐💐💐💐
यह संदेश हर परीवार को समर्पित
👌👌👌👌👌

Never React Always Reply Theory

Good morning
Today I am having Holiday so sending you little long message.  But worth reading and do spare time to read till end.

Consider a situation: You’re eating breakfast with your family. Your daughter knocks over a cup of coffee onto your business shirt. You harshly scold your daughter for knocking the coffee cup over. She breaks down in tears.
      After scolding her, you turn to your wife and criticize her for placing the cup too close to the edge of the table.
     A short verbal battle follows. You storm upstairs and change your shirt. Back downstairs you find your daughter has been too busy crying to finish breakfast and get ready for school. 
       She misses the bus. Your wife must leave immediately for work.You rush to the car and drive your daughter to school.
        Because you are late, you drive 80 km an hour in a 60 kmph speed limit. After a 15 minute delay and throwing Rs.500 (traffic fine) away, you arrived at school.
    
     Your daughter runs to the building without saying good-bye. After arriving at the office 20 minutes late, you find you forgot your briefcase.
      Your day has started terrible. As it continues, it seems to get worse and worse. You look forward to going home. When you arrive home you find a small wedge in your relationship with your wife and daughter. Why?
     Because of how you reacted in the morning.

Why did you have a bad day?
A) Did the coffee cause it?
B) Did your daughter cause it?
C) Did the policeman cause it?
D) Did you cause it?

The answer is D.

You had no control over what happened with the coffee. How you reacted in those 5 seconds is what caused your bad day.
      Here is what could have and should have happened.

      Coffee splashes over you. Your daughter is about to cry.You gently say “It’s OK honey, you just need to be more careful next time”.   
       Grabbing a towel you rush upstairs. After grabbing a new shirt and your briefcase. You come back down in time look through the window and see your child getting on the bus. She turns and waves.
     You and your wife kiss before you both go to work. You arrive 5 minutes early and cheerfully greet the staff. Your boss comments on how good a day you are having.
   Notice the difference. Two different scenarios. Both started the same. Both ended different. Why?
        Because of how you REACTED. You really do not have any control over 10% of what happens. The other 90% is determined by your reaction.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘
10% of your time dedicated to Meditation helps you keep calm and going for the rest of 90% time.
☘☘☘☘☘☘☘☘
Here are some ways to apply the 90/10 secret:

If someone says something negative about you, do not be a sponge. Let the attack roll off like water on glass.
      You don’t have to let the negative comment affect you! React properly and it will not ruin your day.
      A wrong reaction could result in losing a friend, being fired, getting stressed out, etc.


     The plane is late. It is going to mangle your schedule for the day. Why take out your frustration on the flight attendant?
    She has no control over what is going on. Use your time to study, get to know the other passengers, etc. Why get stressed out? It will just make things worse.

     Now you know the 90-10 secret. Apply it and you will be amazed at the results.”

Let me know what you feel about it and if you want me to remind you 90 – 10 theory everyday, I will.
Have a lovely Saturday.